Antropologipäivät 2015


Suomen Antropologisen Seuran Antropologipäivät 2015:
Maisema, sosiaalisuus ja materiaalisuus
Helsinki, 21.–22. lokakuuta 2015


HomeProgramPanelsFilmsInformationFees and registrationKnots


Esitelmäkutsu

Esitelmäkutsu on julkaistu englanniksi: Call for Papers and Posters.

Paneelikutsu

Paneelikutsu pdf:nä
Call for panels in English
Maisema on antropologiassa jatkuvasti yleistyvä käsite, jonka eri tieteenalat määrittelevät erilaisilla, usein keskenään ristiriitaisilla tavoilla. Monet antropologit katsovat, että maisema muodostuu ja käsitetään eri tavoin paikasta, ajasta ja tilasta riippuen. Tällaisen näkökulman mukaan voimme kuvan tai katseen kohteen sijaan puhua maisemasta kontekstisidonnaisena kulttuurisena ja sosiaalisena prosessina. Maisema nähdään tällöin olemisen, kuulumisen, muistin, kosmologioiden ja tarinoiden kiinnekohtana ja välineenä, joka on sosiaalisesti muotoutunut. Voidaanko maiseman, tilan tai paikan kautta näin ollen ymmärtää jotakin uutta sosiaalisista suhteista? Millä tavoin paikat ja tilat rakentuvat laajoina suhteiden verkostoina? Miten sosiaaliset suhteet muotoutuvat maisemaan ja paikkaan kuulumisen kautta? Entä miten ihmisten toiminta ja merkityksenantoprosessit muokkaavat maisemaa?

Materiaalisuuteen keskittyneet tutkijat ovat puolestaan kysyneet, miten sosiaaliset suhteet muodostuvat ja kuinka niitä ilmaistaan erilaisten esineiden ja tilankäyttöjen avulla, sekä miten merkityksiä kantavat objektit vaikuttavat siihen mitä viestitään. Toiset ovat pohtineet sitä, miten erilaisten resurssien, infrastruktuurien ja ympäristöjen aineelliset ominaisuudet mahdollistavat ja rajoittavat erilaisia sosiaalisuuden ilmenemismuotoja. Voimmeko esimerkiksi sanoa, että tietynlaiset materiaalisuudet nostavat esiin tietynlaisia poliittisia muodostelmia? Voimmeko olettaa, että myös asioilla, esineillä ja ympäristöillä on tietynlaista toimijuutta? Edistävätkö nämä näkemykset ymmärrystämme sosiaalisesta elämästä ja siihen liittyvästä politiikasta, vai – kuten toiset ovat huomauttaneet – onko tämä yksi fetisismin muoto? Jotkut sosiaalitieteilijät kysyvätkin, tapahtuuko tämä materiaalisuuden painottaminen humanismin kustannuksella? Mikä on politiikan ja vallan asema maiseman ja sosiaalisuuden tutkimuksessa?

Pyydämme konferenssiin näihin teemoihin liittyviä paneeliehdotuksia. Teemoja voi lähestyä esimerkiksi tarkastelemalla kysymyksiä sosiaalisuuden eri muodoista, materiaalisuudesta sosiaalista elämää välittävänä tekijänä, maisemista kulttuurisina prosesseina erilaisissa ympäristöissä, tai tarjota muita näkökulmia aihepiiriin liittyen.

Pyydämme lähettämään paneeliehdotukset 15.12.2014 mennessä osoitteeseen anu.lounela[a]helsinki.fi

Ehdotuksessa tulee olla seuraavat tiedot:
• Paneelin otsikko
• Paneelin vetäjän/vetäjien nimet ja yhteystiedot
• Paneelin abstrakti (max. 250 sanaa)

Konferenssikielinä ovat englanti ja suomi. Kunkin paneelin esitelmät tulee pitää samalla kielellä.
Esitelmäkutsu lähetetään tammikuussa 2015, kun hyväksytyt paneelit ilmoitetaan.

Lisätietoja konferenssista: jenni.molkanen[a]helsinki.fi