Antropologipäivät 2013


Suomen Etnomusikologinen Seura
Antropologipäivät 2013
Kulttuuri, luovuus ja performatiivisuus

16–17.5.2013, Tampereen yliopisto
Järjestäjät: Suomen Antropologinen Seura, Suomen Etnomusikologinen Seura ja Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön Sosiaaliantropologian ja musiikintutkimuksen oppiaineet


HomeProgramSessionsInformation Fees and registration


Konferenssiohjelma ja tiedot keynote-esitelmistä ja Researching creativity -paneelikeskustelusta (pdf)
Esitelmien abstraktit (pdf, 22 s.)
Film program (pdf)

Esitelmäkutsu

(Call for papers in English)
Arkipuheessa kulttuuri elämäntapana ja kulttuuri taiteena erotetaan useimmiten toisistaan. Tässä kehyksessä taide ajatellaan luovuuden ja innovaatioiden alueeksi, kun taas kulttuuri elämäntapana ymmärretään traditiona ja toistona. Antropologit ovat perinteisesti keskittyneet tutkimaan kulttuuria elämäntavan ja maailmankatsomuksen mielessä, kun taas kulttuuri taiteena on ollut eri alojen taiteentutkimuksen alaa. Antropologinen keskustelu kulttuurin käsitteestä on kuitenkin kyseenalaistanut tämän jaon, ja pyrkinyt ymmärtämään kaikkea kulttuurista toimintaa improvisaation ja traditioiden välisenä jännitteisenä toimintana. Arkipäiväisen toiminnan luovuus ja improvisatorisuus ovatkin edelleen teoreettisen keskustelun ja empiirisen analyysin kohteita. Toisaalta taidekin on ymmärrettävä sosiaalisen toiminnan alueeksi, jolla käydään neuvotteluja ja kamppailuja, uusinnetaan ja uudistetaan merkityksiä. Eri taiteenlajeilla, kuten musiikilla, on kuitenkin oma erityinen tapansa tuottaa merkityksiä. Tutkimuksessa onkin tarkasteltu tuon kielen kytköksiä sosiaalisen elämän käytäntöihin. Antropologinen taiteentutkimus on keskustellut itse taiteen kategorian eurosentrisyydestä, ja tarkastellut myös taiteeksi ymmärrettyä toimintaa sosiaalisessa kontekstissaan. Performatiivisuuden käsitteen kautta on tarkasteltu yhtäältä rituaaleja ja esityskäytäntöjä, toisaalta ruumiin, muistin ja sukupuolen kytköksiä sekä arjen sosiaalista draamaa.

Kevään 2013 antropologipäivillä pohditaan luovuuden ja performatiivisuuden moninaisia kytköksiä ja globaaleja ulottuvuuksia. Tarkoituksena on etsiä arkisiin käytäntöihin sisältyviä luovia, ekspressiivisiä ja tulkitsevia ulottuvuuksia, ja toisaalta kartoittaa niitä tapoja, joilla taiteen ja luovuuden eri muodot kytkeytyvät yhteisöjen sosiaaliseen elämään. Kysymme myös, millä tavoin luovuus ja improvisaatio näkyvät tutkimuksen teossa ja tutkimusmenetelmissä. Teemaa voi lähestyä myös esimerkiksi tarkastelemalla rituaaleja, muistin ja ruumiillisuuden ulottuvuuksia, sekä performatiivisuutta seurauksellisina tekoina.

Päivien pääpuhujat ovat:
Tim Ingold, University of Aberdeen, UK
Steven Feld, University of new Mexico, USA
Jocelyne Guilbault, University of California Berkeley, USA.

Konferenssin paneelien abstraktit löytyvät osoitteesta
http://www.antropologinenseura.fi/en/events/anthropology-conference-2013/sessions/
Kutsumme paneeleihin papereita, jotka liittyvät niiden teemoihin. Abstraktiehdotusten pituus on 250-300 sanaa ja ne lähetetään suoraan paneelien vetäjille.

Abstraktit pyydetään lähettämään 2.4.2013 mennessä. (Hyväksymisestä ilmoitetaan 10.4. mennessä.)

Lisätiedustelut: konferenssisihteeri Saara Kristiansson (saara.kristiansson[a]uta.fi), Laura Huttunen (laura.huttunen[at]uta.fi) tai Mari Korpela (mari.korpela[at]uta.fi).


Paneelikutsu

Paneelikutsu on suljettu. Ks. Esitelmäkutsu ylempänä.
Arkipuheessa kulttuuri elämäntapana ja kulttuuri taiteena erotetaan useimmiten toisistaan. Tässä kehyksessä taide ajatellaan luovuuden ja innovaatioiden alueeksi, kun taas kulttuuri elämäntapana ymmärretään traditiona ja toistona. Antropologit ovat perinteisesti keskittyneet tutkimaan kulttuuria elämäntavan ja maailmankatsomuksen mielessä, kun taas kulttuuri taiteena on ollut eri alojen taiteentutkimuksen alaa. Antropologinen keskustelu kulttuurin käsitteestä on kuitenkin kyseenalaistanut tämän jaon, ja pyrkinyt ymmärtämään kaikkea kulttuurista toimintaa improvisaation ja traditioiden välisenä jännitteisenä toimintana. Arkipäiväisen toiminnan luovuus ja improvisatorisuus ovatkin edelleen teoreettisen keskustelun ja empiirisen analyysin kohteita. Toisaalta taidekin on ymmärrettävä sosiaalisen toiminnan alueeksi, jolla käydään neuvotteluja ja kamppailuja, uusinnetaan ja uudistetaan merkityksiä. Eri taiteenlajeilla, kuten musiikilla, on kuitenkin oma erityinen tapansa tuottaa merkityksiä. Tutkimuksessa onkin tarkasteltu tuon kielen kytköksiä sosiaalisen elämän käytäntöihin. Antropologinen taiteentutkimus on keskustellut itse taiteen kategorian eurosentrisyydestä, ja tarkastellut myös taiteeksi ymmärrettyä toimintaa sosiaalisessa kontekstissaan. Performatiivisuuden käsitteen kautta on tarkasteltu yhtäältä rituaaleja ja esityskäytäntöjä, toisaalta ruumiin, muistin ja sukupuolen kytköksiä sekä arjen sosiaalista draamaa.

Kevään 2013 antropologipäivillä pohditaan luovuuden ja performatiivisuuden moninaisia kytköksiä ja globaaleja ulottuvuuksia. Tarkoituksena on etsiä arkisiin käytäntöihin sisältyviä luovia, ekspressiivisiä ja tulkitsevia ulottuvuuksia, ja toisaalta kartoittaa niitä tapoja, joilla taiteen ja luovuuden eri muodot kytkeytyvät yhteisöjen sosiaaliseen elämään. Kysymme myös, millä tavoin luovuus ja improvisaatio näkyvät tutkimuksen teossa ja tutkimusmenetelmissä. Teemaa voi lähestyä myös esimerkiksi tarkastelemalla rituaaleja, muistin ja ruumiillisuuden ulottuvuuksia, sekä performatiivisuutta seurauksellisina tekoina.

Päivien pääpuhujat ovat:
Tim Ingold, University of Aberdeen, UK
Steven Feld, University of new Mexico, USA
Jocelyne Guilbault, University of California Berkeley, USA.

Pyydämme halukkaita paneelien vetäjiä ilmoittautumaan 15.2.2013 mennessä osoitteeseen laura.huttunen(a)uta.fi . Liitä mukaan työryhmän otsikko, vetäjien nimet ja yhteystiedot sekä lyhyt kuvaus työryhmästä (max. 250 sanaa).

Konferenssikielinä ovat englanti ja suomi. Kunkin paneelin esitelmät tulee pitää samalla kielellä.

Kutsu yksittäisistä esitelmistä annetaan helmikuun lopussa kun hyväksytyt paneelit ilmoitetaan. Esitelmäehdotukset lähetetään suoraan paneelien organisoijille.
Paneelikutsu on suljettu. Ks. Esitelmäkutsu ylempänä.