Suomen Antropologisen Seuran säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1   §      Yhdistyksen nimi on Suomen Antropologinen Seura – Antropologiska Sällskapet i Finland (jäljempänä Seura). Seuran kotipaikka on Helsinki.

II.   Tarkoitus

2   §      Seuran tarkoituksena on edistää ihmistä, ihmisyhteisöjä ja kulttuureita koskevaa tutkimusta tukemalla antropologisia tieteitä ja niihin läheisesti liittyviä tutkimusaloja ja –projekteja sekä lisätä erilaisten kulttuurien ja ihmisryhmien tuntemusta ja ymmärtämistä maassamme.

III.   Toiminta

3   §      Tarkoitustensa toteutumiseksi Seura

(1)   pyrkii seuraamaan antropologista ja siihen läheisesti liittyvää tutkimusta ja opetusta sekä edistämään yhteistoimintaa Seuran piiriin lukeutuvien oppiaineiden ja tutkimusalojen kesken

(2)   järjestää koulutus-, esitelmä-, keskustelu-, neuvottelu- ja tiedotustilaisuuksia

(3)   tekee aloitteita ja antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvissa asioissa

(4)   harjoittaa julkaisu-, käännös- ja kustannustoimintaa antropologian alalta

(5)   tekee suomalaista antropologista tutkimusta tunnetuksi maamme rajojen ulkopuolella ja pyrkii edistämään kotimaisten ja ulkomaisten tutkijain välistä kanssakäymistä

(6)   tukee antropologista tutkimusta apurahoilla ja palkinnoilla

(7)   suorittaa valtiolta vastaanottamansa tehtävät.

4   §      Toimintansa tukemiseksi Seura

(1)   kantaa jäsenmaksuja

(2)   ottaa vastaan sille myönnetyn valtionavun sekä muut sille osoitetut tieteelliset apurahat ja käyttää ne apurahojen tarkoituksen edellyttämällä tavalla

(3)   järjestää erityistapauksissa ja luvan saatuaan keräyksiä ja arpajaisia; voi perustaa rahastoja, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

IV.   Jäsenet ja jäsenmaksu

5   §      Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy Seuran tarkoituksen.

6   §      Seuran jäsenet ovat

(1)   varsinaisia jäseniä, jotka suorittavat jäsenmaksua

(2)   opiskelijajäseniä, jotka ovat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavia henkilöitä. Opiskelijajäsenet suorittavat alennettua jäsenmaksua

(3)   kunniajäseniä, joiksi seuran vuosikokous hallituksen esityksestä kutsuu tieteenharjoittajina tai muuten Seuran toimialoilla ansioituneita tai seuran toimintaa merkittävästi edistäneitä henkilöitä. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

(4)   kannattajajäseniä, jotka maksavat korotettua jäsenmaksua ja joiksi voidaan hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä.

7   §      Varsinaiset jäsenet, opiskelijajäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta Seuran hallitus.

8   §      Jäsenmaksun suuruudesta erikseen kaikille jäsenryhmille paitsi kunniajäsenille päättää Seuran vuosikokous.

V.   Jäsenen eroaminen ja erottaminen

9   §      Jäsenellä on oikeus erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

10  §      Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on Seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään Seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Seuraa tai ei enää täytä laissa taikka Seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

VI.   Hallitus

11  §      Seuraa edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus näiden sääntöjen ja Seuran kokousten päätösten mukaisesti.

Hallituksen muodostavat Seuran puheenjohtaja, joka toimii hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä sekä kuusi varajäsentä.

Seuran vuosikokous valitsee Seuran puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenet Seuran jäsenistön keskuudesta kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on kaksi vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Jos joku hallituksen jäsen joutuu eroamaan ennen toimikautensa päättymistä, valitsee Seuran kokous hänen sijaansa uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on kokouksessa läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

VII.   Seuran kokoukset

12  §      Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi–maaliskuussa. Vuosikokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.

13  §      Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

14  §      Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, opiskelijajäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

VIII.   Seuran kokousten koollekutsuminen

15  §      Hallituksen on kutsuttava Seuran kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

IX.   Seuran vuosikokous

16  §      Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

(1)   kokouksen avaus

(2)   valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

(3)   todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

(4)   hyväksytään kokouksen työjärjestys

(5)   päätetään sääntömuutoksista

(6)   esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

(7)   päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

(8)   vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

(9)   valitaan Seuralle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joka kolmas vuosi

(10)  valitaan hallituksen jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten sijalle

(11)  valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja

(12)  vahvistetaan hallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä matkakorvausten perusteet

(13)  päätetään kunniajäseneksi kutsumisesta

(14)  julkistetaan seuran myöntämät tunnustuspalkinnot ja apurahat

(15)  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

17  §      Mikäli Seuran jäsen haluaa saada jonkin asian Seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

X.   Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

18  §      Seuran nimen kirjoittaa Seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

XI.   Tilikausi ja tilintarkastus

19  §      Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään
kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta hallitukselle.

XII.   Sääntöjen muuttaminen ja Seuran purkaminen

20  §      Näiden sääntöjen muuttamisesta ja Seuran purkamisesta päättää Seuran vuosikokous. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja Seuran purkamisesta on tehtävä vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Vuosikokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai Seuran purkamisesta.

21  §      Seuran purkautuessa sen jäljellä olevat varat on luovutettava Suomen Akatemialle tai sitä vastaavalle tutkimusta edistävälle julkiselle elimelle. Päätös tästä tehdään purkavassa kokouksessa.

22  §      Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Edelliset säännöt hyväksytty Suomen Antropologisen Seuran vuosikokouksessa 26.3.2008.

Uudet säännöt hyväksyttiin vuosikokouksessa 4.3.2019.