Ruoan kulttuuri tarkastelee ruokaa ja syömistä vertailevasta näkökulmasta. Kirjan artikkeleissa kuvataan ja analysoidaan ruokaa ja sen valmistamiseen liittyviä käytäntöjä, ruoan ilmentämiä luokitteluja ja symbolisia rakenteita sekä ruokailun sosiaalisuuden erilaisia ilmenemismuotoja eri puolille maailmaa sijoittuvien etnografisten esimerkkien avulla. Kaukaisten, ei-länsimaisten ja usein eksoottistenkin ruokailuun liittyvien käytäntöjen kautta on mahdollista tarkastella myös omia, itsestään selvinä pitämiämme ruokailutottumuksia uusin silmin. Näin ollen kirja toimii myös johdatuksena antropologiseen tapaan tutkia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä.

Ruoan kulttuurissa tarkastellaan ruokaa sosiaalisen jakamisen ja kommensaalisuuden, hoivan ja huolenpidon, sekä symbolisen merkityksenannon välineenä. Vaikka ravinto onkin inhimillisen elämän ylläpidon kannalta välttämätöntä, kirja lähestyy ruokaa näkökulmasta, jossa sen merkitys ei rajoitu ainoastaan kykyyn ravita ja ylläpitää elimistöjä. Ruokaa tutkitaan pikemminkin symbolisena välineenä ja konstruktiivisena toimintana, jonka avulla rakennetaan ja rajataan henkilöitä, sosiaalisia suhteita ja ryhmiä sekä ilmaistaan kulttuurisia arvoja.

Kirja koostuu johdannosta ja yhdeksästä etnografisesta tutkimusartikkelista, joiden aineistot on kerätty Tansaniasta, Kuubasta, Papua-Uudesta-Guineasta, Argentiinasta, Meksikosta, Indonesiasta, Etelä-Afrikasta, Kiribatilta ja Fidžiltä. Artikkeleissa tarkastellaan muun muassa sukupuolittuneita ruokkimiseen ja hoivaan liittyviä käytäntöjä, ruokalahjoitusten merkitystä ihmisten välisten suhteiden rakentamisessa, juomisen symboliikkaa ja ruokiin liitettyjä moraalisia arvoja.

Yhdessä kirjan artikkelit piirtävät kuvan ruoasta ja syömisestä monitahoisina ilmiöinä, inhimillisen elämän aineellisena välttämättömyytenä, jonka avulla ylläpidetään käsityksiä siitä, mikä on hyvää, soveliasta, kohtuullista ja kaunista tutkituissa yhteisöissä.

Kirja on suunnattu paitsi sosiaali- ja kulttuuriantropologiaan perehtyneelle lukijalle, myös laajemmalle ruoan sosiaalisesta ulottuvuudesta kiinnostuneelle lukijakunnalle. Kirja on kirjoitettu niin, ettei sen lukeminen edellytä antropologisen oppikirjallisuuden laajaa tuntemusta, ja kirjan kukin luku toimii myös omana itsenäisenä esseenään.

Kirjailija: Katja Uusihakala; Matti Eräsaari
Kustantaja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Kieli: Suomi
Sivumäärä: 241
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2016
Tuotesarja: SKS:n toimituksia 1419

Seuran jäsenille kuuluu kirjasta 25% alennus, kun sen ostaa Tiedekirjasta.

Vastaa